پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران

  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران
  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران
  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران
  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران
  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران
  • پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران

شرحی در خصوص این رویداد

پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره نگاران در محل دبیرخانه این جشنواره انجام شد

پذیرش و پذیرایی میهامانان جشنواره در محل کانون مستقل استان در جریان است

پذیرش عکاسان مدعو و آزاد جشنواره عکس نگاران

Lorem ipsum dolor sit amet

تاریخ
دسته بندی
اردوی عکاسی, نخستین جشنواره نگاران